top of page

Політика конфіденційності

Компанія Geniusee LLC створила додаток «Бандеролька» як безкоштовий додаток. Цю ПОСЛУГУ надає компанія Geniusee LLC безкоштовно і призначена для використання як є.

Ця сторінка використовується для інформування користувачів щодо нашої політики щодо збору, використання та розголошення особистої інформації, якщо хтось вирішив скористатися нашим Сервісом.

Якщо ви вирішите використовувати наш Сервіс (додаток), ви погоджуєтеся на збір та використання інформації, пов’язаної з цією політикою. Персональні дані, які ми збираємо, викоритстовуватимуться для надання та покращення Сервісу. Ми не будемо використовувати або передавати вашу інформацію нікому, за винятком випадків, описаних у цій Політиці конфіденційності.

Терміни, що використовуються в цій Політиці конфіденційності, мають те саме значення, що й у наших Умовах та положеннях, які доступні на Бандеролці, якщо інше не визначено в цій Політиці конфіденційності.

 

Збір та використання інформації

Для кращого досвіду під час використання нашого Сервісу ми можемо просити від вас надати нам певну особисту інформацію, включаючи, але не обмежуючись: електронну пошту, номер телефону, ім’я, прізвище, тощо.

Інформація, яку ми запитуємо, буде зберігатися нами та використовуватися, як описано в цій політиці конфіденційності.

 

Дані журналу

Ми хочемо повідомити вас, що щоразу, коли ви користуєтеся нашим Сервісом, у разі помилки в додатку ми збираємо дані та інформацію (через продукти сторонніх розробників) на вашому телефоні під назвою Log Data. Ці дані журналу можуть містити таку інформацію, як адреса Інтернет-протоколу вашого пристрою («IP»), назва пристрою, версія операційної системи, конфігурація додатку під час використання нашої Служби, час і дата використання вами Служби та інші статистичні дані. .

 

Файли cookie

Файли cookie – це файли з невеликою кількістю даних, які зазвичай використовуються як анонімні унікальні ідентифікатори. Вони надсилаються у ваш браузер із веб-сайтів, які ви відвідуєте, і зберігаються у внутрішній пам’яті вашого пристрою.

Ця Служба не використовує ці «файли cookie». Однак додаток може використовувати сторонній код і бібліотеки, які використовують файли cookie для збору інформації та покращення своїх послуг. У вас є можливість прийняти або відмовитися від цих файлів cookie та знати, коли файл cookie надсилається на ваш пристрій. Якщо ви вирішите відмовитися від наших файлів cookie, ви не зможете використовувати деякі частини цього Сервісу.

 

Постачальники послуг

Ми можемо наймати сторонні компанії та фізичних осіб з наступних причин:

  • Для полегшення нашого Сервісу;

  • Надавати Послугу від нашого імені;

  • Надавати послуги, пов’язані з обслуговуванням; або

  • Щоб допомогти нам проаналізувати, як використовується наш Сервіс.

Ми хочемо повідомити користувачів цієї Служби, що ці треті сторони мають доступ до їх персональної інформації. Причина — виконувати покладені на них завдання від нашого імені. Однак вони зобов’язані не розголошувати та не використовувати інформацію для будь-яких інших цілей.

Безпека

Ми цінуємо вашу довіру до надання нам вашої персональної інформації, тому ми прагнемо використовувати комерційно прийнятні засоби її захисту. Але пам’ятайте, що жоден метод передачі через Інтернет чи метод електронного зберігання не є на 100% безпечним та надійним, і ми не можемо гарантувати його абсолютну безпеку.

 

Посилання на інші сайти

Цей Сервіс може містити посилання на інші сайти. Якщо ви натиснете посилання третьої сторони, ви будете перенаправлені на цей сайт. Зауважте, що ці зовнішні сайти не керуються нами. Тому ми настійно радимо вам ознайомитися з Політикою конфіденційності цих веб-сайтів. Ми не контролюємо й не несемо відповідальності за вміст, політику конфіденційності чи практику будь-яких сторонніх сайтів чи служб.

 

Безпека неповнолітніх

Ми свідомо не збираємо особисту інформацію від дітей. Ми закликаємо всіх дітей ніколи не подавати будь-яку особисту інформацію за допомогою Додатка та/або Сервісів. Ми заохочуємо батьків та законних опікунів стежити за використанням Інтернету своїми дітьми та сприяти дотриманню цієї Політики, інструктуючи своїм дітям ніколи не надавати особисту інформацію через Додаток та/або Служби без їхнього дозволу. Якщо у вас є підстави вважати, що дитина надала нам особисту інформацію через Додаток та/або Сервіси, зв’яжіться з нами. Вам також має бути принаймні 16 років, щоб дати згоду на обробку вашої особистої інформації у вашій країні (у деяких країнах ми можемо дозволити вашим батькам або опікунам робити це від вашого імені).

 

Зміни до цієї Політики конфіденційності

Ми можемо час від часу оновлювати нашу Політику конфіденційності. Тому радимо періодично переглядати цю сторінку на предмет будь-яких змін. Ми повідомимо вас про будь-які зміни, опублікувавши нову Політику конфіденційності на цій сторінці.

Ця політика діє з 18.04.2022

 

Зв'яжіться з нами

Якщо у вас виникли запитання чи пропозиції щодо нашої Політики конфіденційності, не соромтеся звертатися до нас за адресою banderolkaapp@geniusee.com.

Privacy Policy

Geniusee LLC built the Banderolka app as a Free app. This SERVICE is provided by Geniusee LLC at no cost and is intended for use as is.

This page is used to inform visitors regarding our policies with the collection, use, and disclosure of Personal Information if anyone decided to use our Service.

If you choose to use our Service, then you agree to the collection and use of information in relation to this policy. The Personal Information that we collect is used for providing and improving the Service. We will not use or share your information with anyone except as described in this Privacy Policy.

The terms used in this Privacy Policy have the same meanings as in our Terms and Conditions, which are accessible at Banderolka unless otherwise defined in this Privacy Policy.

Information Collection and Use

For a better experience, while using our Service, we may require you to provide us with certain personally identifiable information, including but not limited to Email, phone number, first name, last name, picture. The information that we request will be retained by us and used as described in this privacy policy.

Log Data

We want to inform you that whenever you use our Service, in a case of an error in the app we collect data and information (through third-party products) on your phone called Log Data. This Log Data may include information such as your device Internet Protocol (“IP”) address, device name, operating system version, the configuration of the app when utilizing our Service, the time and date of your use of the Service, and other statistics.

Cookies

Cookies are files with a small amount of data that are commonly used as anonymous unique identifiers. These are sent to your browser from the websites that you visit and are stored on your device's internal memory.

This Service does not use these “cookies” explicitly. However, the app may use third-party code and libraries that use “cookies” to collect information and improve their services. You have the option to either accept or refuse these cookies and know when a cookie is being sent to your device. If you choose to refuse our cookies, you may not be able to use some portions of this Service.

Service Providers

We may employ third-party companies and individuals due to the following reasons:

  • To facilitate our Service;

  • To provide the Service on our behalf;

  • To perform Service-related services; or

  • To assist us in analyzing how our Service is used.
     

We want to inform users of this Service that these third parties have access to their Personal Information. The reason is to perform the tasks assigned to them on our behalf. However, they are obligated not to disclose or use the information for any other purpose.

Security

We value your trust in providing us your Personal Information, thus we are striving to use commercially acceptable means of protecting it. But remember that no method of transmission over the internet, or method of electronic storage is 100% secure and reliable, and we cannot guarantee its absolute security.

Links to Other Sites

This Service may contain links to other sites. If you click on a third-party link, you will be directed to that site. Note that these external sites are not operated by us. Therefore, we strongly advise you to review the Privacy Policy of these websites. We have no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies, or practices of any third-party sites or services.

Children’s Privacy

We do not knowingly collect personally identifiable information from children. We encourage all children to never submit any personally identifiable information through the Application and/or Services. We encourage parents and legal guardians to monitor their children's Internet usage and to help enforce this Policy by instructing their children never to provide personally identifiable information through the Application and/or Services without their permission. If you have reason to believe that a child has provided personally identifiable information to us through the Application and/or Services, please contact us. You must also be at least 16 years of age to consent to the processing of your personally identifiable information in your country (in some countries we may allow your parent or guardian to do so on your behalf).

Changes to This Privacy Policy

We may update our Privacy Policy from time to time. Thus, you are advised to review this page periodically for any changes. We will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on this page.

This policy is effective as of 2022-04-18

Contact Us

If you have any questions or suggestions about our Privacy Policy, do not hesitate to contact us at banderolkaapp@geniusee.com.

This privacy policy page was created at privacypolicytemplate.net and modified/generated by App Privacy Policy Generator

bottom of page